Verslag NTFU Unieraadsvergadering 17 juni

Op 17 juni 2023 was de jaarlijkse Unieraadsvergadering op Papendal. De Unieraad bestaat uit 25 vrijwillige afgevaardigden namens de verenigingen en 4 afgevaardigden namens de individuele leden. Zij geven tijdens de vergadering goedkeuring aan het beleid van het hoofdbestuur en uniebureau van de NTFU. 

Hieronder volgt een korte samenvatting met de belangrijkste besluitpunten. Onlangs ontvingen alle secretarissen van de verenigingen en stichtingen al het uitgebreide verslag van de vergadering via de mail. 

Akkoord op verslagen en plannen

De Unieraad ging akkoord met het jaarverslag en de jaarcijfers van 2022. Hiermee verlenen zij decharge aan het hoofdbestuur. Ook werd het jaarplan en de begroting voor 2024 goedgekeurd en ging de Unieraad akkoord met het meerjarenbeleidsplan 2024-2027.  

Tarieven 2024

Over 2022 was de gemiddelde inflatiecorrectie 10%. De NTFU heeft gemeend dit niet volledig door te berekenen in onze tarieven en slechts een verhoging van 5% aan te houden. Een deel van de verhoging betreft het verzekeringsdeel. Hier hebben wij geen invloed op. Er zijn de laatste jaren meer  aansprakelijkheidsclaims gekomen, en ook de hoogte van de schades was (onder andere door de inflatie) hoger. Dat betekent dat de verzekeraar de tarieven moest verhogen. 

Waarschuwing voor 2025

Directeur Arjan de Vries gaf tijdens de vergadering direct een waarschuwing af voor de toekomst: ook voor de tarieven 2025 valt weer een verhoging van minimaal € 1 in het verzekeringsdeel te verwachten. Willen we een uitkeringspercentage van 97% van de claims blijven behouden, dan ontkomen we hier niet aan. Op het moment dat Meijers Assurantien ook  werkelijk de inflatiecorrectie zal doorrekenen, dan zal deze verhoging nog hoger uit gaan vallen. Het is goed dat verenigingen hier vast rekening mee houden. 

Gewijzigde voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering

Arjan de Vries wees iedereen nogmaals op de gewijzigde voorwaarden in de aansprakelijkheidsverzekering. Bij toertochten waar ook externen aan mee doen (dus niet bij clubritten) moet voor deze verzekering aan twee nieuwe voorwaarden worden voldaan. Er moet een veiligheidscoördinator worden aangesteld en je moet gevaarlijke punten op de route markeren.  

Hoofdbestuursverkiezing

Hoofdbestuurslid Moniek Haafkes was aftredend en niet meer herkiesbaar. Zij werd tijdens de vergadering benoemd tot Lid van Verdienste. Hans Tiemeijer werd door de Unieraad gekozen als nieuw lid in het Hoofdbestuur.  

Afscheid vrijwilligers

We namen tijdens de Unieraadsvergadering afscheid van een aantal regio- en clusterafgevaardigden. Conform onze statuten moeten zij na een bestuursperiode van 3x3 jaar afscheid nemen als afgevaardigde. Gelukkig hebben we een aantal vacatures al weer in kunnen vullen. Ook traden een aantal leden van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep af. Deze vacatures zijn allemaal weer ingevuld.  

 

Misschien ook interessant...