Wet- en regelgeving

Steeds meer trailcrews zijn zich gelukkig bewust van de kleine lettertjes die bij een mountainbikeroute horen. Denk aan contracten, vergunningen en onderzoeken. Dat komt - helaas - ook omdat mountainbikeroutes steeds vaker onder druk staan. De informatie op deze pagina zet de belangrijkste zaken voor je op een rij. Met als doel: weten wat je moet doen als je te maken krijgt met onrust op je route. Maar nog beter: hoe je dit kunt voorkomen.

Wetten en regels

Hier vind je informatie over wetten en regels die door de overheid zijn vastgesteld op het gebied van aansprakelijkheid, milieu- en natuurbescherming en het verkeer en welke toegangsregels terreineigenaren hanteren.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid betekent dat een ander verantwoordelijk gehouden kan worden voor jouw schade. Die schade moet dan door de andere partij vergoed worden. Het uitgangspunt van het Burgerlijk Wetboek is dat iedereen in principe zorg moet dragen voor zijn eigen schade. Soms geldt een uitzondering en in dat geval moet de ander zorg dragen voor jouw schade. Dit heet aansprakelijkheid.

Om te kunnen bepalen wie verantwoordelijk en dus aansprakelijk is voor een ongeval of schade dien je altijd na te gaan of er sprake is van een schuldaansprakelijkheid of een risicoaansprakelijkheid. Dat bepaalt naar wie je kunt verwijzen om de schade te vergoeden. Bij een mountainbikeroute kan er sprake zijn van beide soorten aansprakelijkheden.

Schuldaansprakelijkheid

Van schuldaansprakelijkheid wordt gesproken als je schade moet vergoeden aan iemand omdat je schuld hebt aan de veroorzaakte schade of dat deze schade je toe te rekenen is. Zo kan een vrijwilliger van vrijwilligersorganisatie een hark of schep op de route laten liggen na het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Dit zou kunnen leiden tot een valpartij van een mountainbiker. In dit geval is er sprake van schuldaansprakelijkheid voor degene die de hark heeft laten liggen. Een gevaarlijke situatie die ontstaat door achterstallig onderhoud (zoals het laten ontstaan van diepe kuilen of gevaarlijke wortels op de route) is ook een voorbeeld van schuldaansprakelijkheid. Er rust immers de plicht op de vrijwilligers om de route zorgvuldig te onderhouden.

Risicoaansprakelijkheid

Bij risicoaansprakelijkheid komt de schade voor jouw rekening omdat je een bepaalde hoedanigheid hebt (zoals eigenaar van een dier of een opstal, wegbeheerder of werkgever). Het maakt dan niet uit of je schuld hebt aan het ontstaan van de schade. Het enkele feit dat je de eigenaar bent van een weg is voldoende voor aansprakelijkheid.

Wet Natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming beschermt Natura 2000-gebieden. Deze wet geeft regels voor de bescherming van de natuurgebieden (Natura 2000-gebieden), planten- en diersoorten en houtopstanden in Nederland. Nederland heeft ruim 160 Natura 2000-gebieden.

 
Kijk op Rijksoverheid.nl welke gebieden onder Natura 2000 vallen


Op grond van de Wet Natuurbescherming is het bijvoorbeeld verboden om beschermde soorten opzettelijk te doden, verwonden, (ver)storen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen of te vernietigen. Provincies bepalen het natuurbeleid voor hun gebied en zorgen voor de vergunningen en ontheffingen. Voor de aanleg van nieuwe routes of bikeparken kan op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ook een omgevingsvergunning nodig zijn. Deze kan worden aangevraagd bij de desbetreffende gemeente.
 

Zoneringsplannen

Om te zorgen voor een betere balans tussen natuur en recreatie stellen sommige Provincies - zoals Gelderland - samen met andere partijen een recreatiezoneringsplan op. Zo'n plan komt tot stand met inbreng van natuurterreineigenaren en -beheerders, bewoners, ondernemers en recreatieve gebruikers, en onderbouwd met ecologisch onderzoek. Raadpleeg dus zeker de Provincie of gemeente of in het gebied waar jouw mountainbikeroute doorheen loopt plannen zijn om recreatie en natuur te zoneren.

Toegangsregels in natuurgebieden

De natuur is grotendeels toegankelijk voor iedereen. Maar er gelden wel een aantal regels. We zetten op een rij wat mag en wat niet mag.

Lees meer

Eigen verantwoordelijkheid

Of dat je een mooie, uitdagende route met een aantal technische passages hebt, een bikepark of een route die voornamelijk recht toe recht aan is. Elke dag komen er mountainbikers op af: jong en oud, beginners en experts, op een hardtail of een fully, met en zonder goede bescherming. Een vergeten stuk gereedschap of een ontbrekend bordje langs de route kan er al voor zorgen dat een mountainbiker en/of de natuur schade oploopt. Je moet als trailcrew of mountainbikevereniging er dus voor zorgen dat alles rondom de aanleg en het onderhoud van je mountainbikeroute, bikepark of pumptrack op orde is. De NTFU helpt je daarbij met een aantal handige diensten.

Overeenkomsten

Zorg dat je goede afspraken maakt met de terreinbeheerder. Om je te helpen heeft de NTFU een modelovereenkomst ontwikkeld. Trailcrews en verenigingen die zijn aangesloten bij de NTFU, zijn bovendien automatisch verzekerd voor aansprakelijkheid. In combinatie met de modelovereenkomst geeft de aansprakelijkheidsverzekering van de NTFU een goede dekking op een mogelijke aanspraak.

De basismodelovereenkomst

Download hier de basismodelovereenkomst dat de NTFU samen met een jurist opstelde. Het model bevat een aantal heldere afspraken en de aansprakelijkheid staan duidelijk beschreven.

Het uitgebreide modelovereenkomst

Is je trailcrew actief bij een grote terreineigenaar, zoals Staatsbosbeheer? Gebruik dan dit uitgebreide modelovereenkomst. Dit contract is geschikt voor grote terreinbeherende organisaties, die meer eisen stellen aan de afspraken omtrent aanleg en onderhoud.

Veelgestelde vragen: het contract

Geen veel-gestelde vragen gevonden.

Juridische check

Heb je een contract opgesteld met de terreineigenaar en wil je er zeker van zijn dat alles klopt? Laat dan je contract checken door een jurist. De NTFU helpt je hierbij. De juridische check geldt voor trailcrews die aangesloten zijn bij de NTFU.

Lees meer

Juridische geschillen

Mountainbiken is niet vrij van risico's. Het is onmogelijk om elke valpartij te voorkomen. Als mountainbiker ben je op pad in de natuur en je wordt geacht zelf te bepalen hoe ver je daarin wilt en kunt gaan. Maar van jouw trailcrew of onderhoudsgroep wordt ook iets verwacht. Namelijk dat je met zorg en aandacht de routes aanlegt en onderhoudt. Denk aan het volgen van de onderhoudsrichtlijnen, de route regelmatig inspecteren en het onderhoud registeren. Toch kan het voorkomen dat je in een juridisch geschil terecht komt.

 

Hulp nodig?

Wordt jouw trailcrew verantwoordelijk gehouden voor schade en ben je aangesloten bij de NTFU? Neem dan contact met ons op. De NTFU werkt samen met een jurist met ervaring op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en personenschaderecht.

Team Belangenbehartiging

Mail Troy

Mail Team