Algemene Voorwaarden Wielersportbond NTFU

Welkom bij de Nederlandse Toer Fiets Unie (‘NTFU’). Op het gebruik van de website ntfu.nl en een lidmaatschap van de NTFU zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1. Lidmaatschap NTFU

Op het lidmaatschap van de NTFU zijn de bepalingen zoals opgenomen in haar statuten en huishoudelijk reglement van toepassing. In deze documenten is geregeld op welke wijze de NTFU wordt bestuurd en beslissingen neemt. Je vindt deze documenten hier. Alle leden van de NTFU worden vertegenwoordigd door 29 uit hun midden gekozen afgevaardigden. Tijdens de jaarlijkse Unieraad stemmen alle afgevaardigden over het te voeren beleid van de NTFU. Voor meer informatie over de Unieraad, de statuten, het huishoudelijk reglement en de vergaderstukken van NTFU kun je contact opnemen met het NTFU Uniebureau via info@ntfu.nl.

Je kunt op twee manieren lid worden van de NTFU:

 1. Door lid te worden van een wielervereniging die is aangesloten bij de NTFU. Dit wordt aangeduid als: ‘verenigingslid(maatschap)’;
 2. Door als individu lid te worden van de NTFU. Dit wordt aangeduid als: ‘individueel lid(maatschap)’.    

Tenzij in deze voorwaarden expliciet anders wordt vermeld, worden beide lidmaatschapsvormen bedoeld als algemeen wordt gesproken over ‘leden’ of ‘NTFU-lidmaatschap’. Het NTFU-lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Hoofdleden en Gezinsleden
De NTFU kent Hoofdleden en Gezinsleden. Wanneer meerdere NTFU-leden op hetzelfde adres wonen kan een van de leden als Hoofdlid worden geregistreerd en de overige leden als Gezinslid. Er zal naar het adres slechts één Fietssport Magazine worden verzonden. Voor het gezinslidmaatschap geldt een korting op de contributie.

Voordelen
Het lidmaatschap van de NTFU biedt o.a. de volgende voordelen:
(i)    het onbeperkt downloaden van routes op Fietssport.nl; 
(ii)    korting bij deelname aan meer dan 2500 toertochten; 
(iii)    snel van start met Scan & Go;
(iv)    4x per jaar Fietssport magazine;
(v)    unieke fietsverzekering;
(vi)    mogelijkheid tot het afsluiten van aanvullende diensten.

2. Verenigingslidmaatschap

Bij de NTFU zijn ruim 500 wielerverenigingen aangesloten. Binnen deze verenigingen wordt gefietst op de racefiets, mountainbike of recreatieve fiets. Als je lid wordt van een wielervereniging die is aangesloten bij de NTFU, word je door je vereniging automatisch (ook) als lid bij de NTFU aangemeld. 

De NTFU is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden die gelden voor het lidmaatschap van jouw vereniging. Deze kunnen per vereniging verschillend zijn. In deze voorwaarden wordt alleen gesproken over de voorwaarden die verbonden zijn aan het lidmaatschap van de NTFU.
 
Looptijd
Het lidmaatschap van de NTFU kent een looptijd per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.  

Lidmaatschapskosten
Jouw vereniging draagt contributie af aan de NTFU voor jouw lidmaatschap. De contributie van de NTFU wordt jaarlijks vastgesteld door de Unieraad en voor december bekend gemaakt. Als je gedurende het kalenderjaar lid wordt eindigt je lidmaatschap in dat kalenderjaar per 1 januari van het volgende jaar. De contributie van de NTFU wordt niet naar rato berekend. 

Aanvullende diensten van de NTFU
De NTFU biedt een aantal aanvullende diensten die rechtstreeks door het lid bij de NTFU kunnen worden afgenomen. Dit zijn diensten zoals extra dekking voor de fietsverzekering of een reisverzekering. Indien je een aanvullende dienst afsluit betaal je de eerste keer via iDEAL en machtig je de NTFU middels een automatische incasso om daarna het verschuldigde tarief tot wederopzegging jaarlijks van je rekening af te schrijven.

Opzeggen
Het verenigingslidmaatschap eindigt als je het lidmaatschap van jouw vereniging opzegt. De vereniging zal jouw NTFU-lidmaatschap opzeggen. Daarmee eindigt ook het recht om van de aanvullende diensten die je zelf afsluit gebruik te maken. Het verenigingslidmaatschap dient voor december te worden opgezegd en eindigt met ingang van 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Als je aansluitend  individueel lid wilt worden van de NTFU (en de aanvullende diensten wilt voortzetten) kun je zelf een nieuw individueel lidmaatschap afsluiten. Als je daarbij je eerder verkregen lidmaatschapsnummer opgeeft, beschikt de NTFU direct over de juiste gegevens. 
 
Dubbel lidmaatschap
Als je lid bent van meerdere verenigingen die allemaal zijn aangesloten bij de NTFU hoef je slechts door één vereniging te worden aangemeld als verenigingslid van de NTFU. Je beslist zelf welke vereniging dat is. Bij de andere vereniging(en) geef je dan aan dat je al verenigingslid van de NTFU bent. De vereniging kan dit dan in de administratie van de NTFU verwerken.

3. Individueel lidmaatschap

Duur van je Lidmaatschap
Het NTFU-lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aan het einde van het jaar wordt het Individueel lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij je opzegt voor 1 december.

Lidmaatschapskosten
De contributie van de NTFU wordt jaarlijks vastgesteld door de Unieraad en voor december bekend gemaakt. Als je gedurende het kalenderjaar lid wordt eindigt je lidmaatschap in dat kalenderjaar per 1 januari van het volgende jaar. De contributie wordt niet naar rato berekend. 
 
Betaalwijze
Indien je een individueel lidmaatschap afsluit betaal je de eerste keer de contributie via iDEAL  en machtig je de NTFU middels een automatische incasso om daarna de contributie tot wederopzegging jaarlijks van je rekening af te schrijven.

Aanvullende diensten van de NTFU
De NTFU biedt een aantal aanvullende diensten die kunnen worden afgenomen. Dit zijn diensten zoals extra dekking voor de fietsverzekering of een reisverzekering. Indien je een aanvullende dienst afsluit betaal je de eerste keer via iDEAL en machtig je de NTFU middels een automatische incasso om daarna het verschuldigde tarief tot wederopzegging jaarlijks van je rekening af te schrijven.

Opzeggen
Het Lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd. Wanneer je het Lidmaatschap wilt opzeggen kun je een mail ovv ‘opzeggen’ en je lidnummer sturen naar info@ntfu.nl. De opzegging moet voor 1 december bij ons binnen zijn. Je blijft lid tot het einde van het kalenderjaar. Er wordt geen contributie terugbetaald.

4.    Opschortingsrecht

De NTFU kan de rechten verbonden aan het lidmaatschap geheel of gedeeltelijk opschorten wanneer:

 • je in gebreke bent met de tijdige betaling van het de contributie of andere door jou aan de NTFU verschuldigde bedragen;  
 • je op onrechtmatige wijze gebruik maakt van de diensten van de NTFU;
 • je de aan het lidmaatschap verbonden en op het gebruik van deze website toepasselijke voorwaarden niet correct naleeft.  

5.  Fietssport.nl

Het lidmaatschap van de NTFU geeft je het recht om op Fietssport.nl (hierna: Fietssport) een Fietssport PLUS account te activeren. Je doet dat door je NTFU-lidnummer in te voeren tijdens het registratieproces. De gegevens uit de NTFU-ledenadministratie worden dan automatisch gekoppeld aan jouw Fietssport-account. Op Fietssport kun je je onder andere online inschrijven voor toertochten en kun je routes downloaden.  

Opheffen account
Je kunt besluiten dat je wel lid wilt blijven van de NTFU, maar geen account meer wilt op Fietssport. Op de pagina ‘Mijn gegevens’ kun je dit aangeven. Als je geen account meer aanhoudt op Fietssport maar het lidmaatschap van de NTFU wel aanhoudt, gaan alle door jou verzamelde gegevens over routes, toertochten e.d. op Fietssport verloren. Jouw persoonsgegevens blijven aanwezig in de NTFU-ledenadministratie. Jouw deelnamegeschiedenis aan toertochten en wielerevenementen waarvoor je je met gebruikmaking van je NTFU-lidmaatschapsnummer hebt aangemeld worden door de NTFU bewaard tot het einde van je lidmaatschap.

6. Aansprakelijkheid

De NTFU is niet verantwoordelijk voor de diensten en activiteiten die derden aanbieden op NTFU.nl en/of Fietssport.nl of door derden gepubliceerde routes en beschikbaar gestelde bestanden. De toertochten en wielerevenementen die worden vermeld op onze websites worden niet door de NTFU georganiseerd tenzij dat expliciet wordt vermeld. De NTFU is nooit aansprakelijk voor schade die je oploopt door de inschrijving of deelname aan een toertocht of wielerevenement. De organisatie van de toertocht of het evenement bepaalt de voorwaarden die op de inschrijving en deelname van toepassing zijn. Deze worden ten tijde van de inschrijving aan jou kenbaar gemaakt en door in te schrijven ga je daarmee akkoord. Mocht, om wat voor reden dan ook, een toertocht of evenement waarvoor je je hebt ingeschreven niet doorgaan, dan is de NTFU niet verantwoordelijk voor de terugbetaling van het inschrijfgeld.

De NTFU is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet correct functioneren van haar websites. Als de functionaliteit van de website uitvalt of hapert doen wij er alles aan dit zo snel mogelijk te verhelpen. 

7. Abonnement Fietssport Magazine

De NTFU geeft vier keer per jaar Fietssport Magazine uit. Leden van de NTFU ontvangen het blad kosteloos, als onderdeel van hun lidmaatschap. Niet-leden kunnen zich via Fietssport.nl abonneren op Fietssport Magazine.

Buitenland
NTFU-leden en abonnees met een adres buiten Nederland ontvangen niet automatisch het Fietssport Magazine. Voor hen wordt het magazine in digitale vorm beschikbaar gesteld via een speciale portal.

9. Privacy

De NTFU gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacy beleid. Ons privacy beleid vindt je hier. Wij raden je aan om dit privacy beleid aandachtig door te nemen zodat je volledig op de hoogte bent van de persoonsgegevens die de NTFU verwerkt, waarom we dat doen en hoe we dat doen. Door het afsluiten van een lidmaatschap op onze website ga je met de inhoud van het privacy beleid akkoord.

10. Wijzigingen

De NTFU is bevoegd de voorwaarden van haar lidmaatschap, het gebruik van Fietssport, het privacy beleid en de op deze website vermelde disclaimer te wijzigen. Indien er sprake is van wezenlijke veranderingen zal de NTFU haar leden daarvan op de hoogte brengen. Wijzigingen die verband houden met het lidmaatschap van de NTFU treden op zijn vroegst per 1 januari van het volgende kalenderjaar inwerking en worden uiterlijk op 1 november kenbaar gemaakt. Overige wijzigingen kunnen eerder in werking treden. Indien je niet akkoord gaat met een voor jou nadelige wijziging kun je je lidmaatschap opzeggen op de in deze voorwaarden beschreven wijze. Indien je het NTFU lidmaatschap en andere diensten, zoals de nieuwsbrief, blijft gebruiken, betekent dit dat je instemt met de aangepaste voorwaarden.

11.    Vragen of klachten?

Indien je vragen of klachten hebt kun je deze sturen naar info@ntfu.nl. Voor vragen of klachten over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen we je naar de NTFU-regeling Rechten Betrokkenen

Augustus 2018

Algemene Voorwaarden opleidingen NTFU

1. Inschrijvingsprocedure

De inschrijving is bij publicatie van data en locaties op de website van de NTFU geopend en sluit zeven dagen voor aanvang van de opleiding. Belangstellenden kunnen zich digitaal inschrijven via de website van de NTFU.

2. Toelatingsprocedure

Inschrijven voor een opleiding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen. Alleen volledig inschrijvingen orden, na betaling, geplaatst in de opleiding. Indien het maximaal aantal beschikbare plaatsen voor een opleiding is behaald, sluit de inschrijving voor de opleiding.
Bij opleidingen die binnen een vereniging worden georganiseerd, worden cursisten aangedragen door de vereniging.

3. Toelating

 • Bij aanvang van de opleiding dien je lid te zijn van de NTFU (verenigingslid of individueel lid).
 • Er geldt een minimum leeftijdseis van 16 jaar op de eerste praktijkdag van de opleiding.
 • Tijdens de praktijklessen van de sporttechnische kaderopleidingen dient de cursist een correcte* trainingsoutfit en een goedgekeurde helm* (minder dan 5 jaar oud) te dragen. Tevens beschikt de cursist over een in goede staat verkerende en goed functionerende mountainbike dan wel racefiets* (*ter beoordeling van de docent).
 • Bij inschrijving dient de cursist te beschikken over een praktijksituatie waarbij de opdrachten behorend bij de opleiding uitgevoerd kunnen worden. Een goede praktijksituatie is een vereniging waarbij wekelijks aan 10 fietsers lesgegeven kan worden.
 • Bij inschrijving is de cursist zelf verantwoordelijk voor een praktijkbegeleider die feedback geeft op de uit te voeren opdrachten. Dit kan zijn:
  • Een opgeleide praktijkbegeleider bij de vereniging.
  • Een instructeur met een hoger niveau opleiding bij de vereniging.
  • Medecursist die de les bijwoont en de cursist feedback geeft
  • Een ingehuurde praktijkbegeleider via de NTFU (hier zijn kosten aan verbonden).

4. Betaling

 • Na aanmelding en betaling van het cursusgeld ontvang je en bevestiging van inschrijving.
 • Na aanmelding en betaling ontvang je toegang tot de elektronische leeromgeving van de betreffende opleiding.
 • Het annuleren van je inschrijving dient schriftelijk plaats te vinden een dag voor aanvang van de eerste praktijkdag.
 • Nadat de eerste praktijkdag heeft plaatsgevonden, worden geen cursusgelden terugbetaald.
 • Aan de herkansing van een Proeve van Bekwaamheid (PvB) zijn extra kosten verbonden.
 • Indien een cursist één of meerdere dagen niet aanwezig kan zijn, vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 • De cursist kan de opleiding niet afronden wanneer er meer dan twee praktijkdagen niet gevolgd zijn. Wanneer er één praktijkdag niet gevolgd kan worden, kan de cursist deze (indien beschikbaar) volgen op een andere locatie of kiezen voor een vervangende opdracht . Bij afwezigheid van twee of meer praktijkdagen dient de cursist zich opnieuw in te schrijven voor de opleiding en is dan ook het cursusgeld verschuldigd voor de nieuwe opleiding.

5. Verenigingen

 • Als de opleiding wordt georganiseerd in opdracht van een vereniging is er een minimale deelname van acht cursisten.
 • De vereniging ontvangt na de eerste praktijkdag de factuur van de NTFU voor het aantal ingeschreven deelnemers aan de opleiding met een minimum van acht deelnemers.
 • De vereniging of de cursist moet zelf zorgen voor een situatie waarin de opdrachten behorende bij de opleiding uitgevoerd kunnen worden. Een goede praktijksituatie is een vereniging waarbij wekelijks aan 10 fietsers les gegeven kan worden.
 • De vereniging of de cursist moet zelf zorgen voor een praktijkbegeleider die feedback geeft op de uit te voeren opdrachten. Dit kan zijn:
  • Een opgeleide praktijkbegeleider bij de vereniging.
  • Een instructeur met een hoger niveau opleiding bij de vereniging.
  • Een groep medecursisten die bij elkaar de lessen bekijkt en feedback geeft.
  • Een ingehuurde praktijkbegeleider via de NTFU (hier zijn kosten aan verbonden).
 • In het geval van (co)financiering door middel van gelden uit het Sportakkoord is bij het niet toekennen van een financiering door de gemeente of sportkoepel NOC*NSF de vereniging verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

6. Algemene voorwaarden

 • Bij inschrijving ga je akkoord met het Privacy statement van de NTFU. De organisatie heeft het recht een cursus, waarvoor te weinig aanmeldingen (minder dan 8) zijn, te annuleren. Ingeschreven cursisten ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen. Wanneer een cursist is aangemeld voor de opleiding Verenigingsinstructeur (niveau 3 KSS) volgt na aanmelding een intakegesprek. Hierin wordt bepaald of de cursist geschikt is voor de opleiding. Dit is ter beoordeling aan de docent. Als een cursist geen toegang krijgt tot de opleiding ontvangt de cursist het cursusgeld retour minus € 50,- administratiekosten.