Terugblik Unieraad 2022

Op 11 juni was de jaarlijkse Unieraadsvergadering op Papendal. De Unieraad bestaat uit 25 vrijwillige afgevaardigden namens de verenigingen en 4 afgevaardigden namens de individuele leden. Zij geven tijdens de vergadering goedkeuring aan het beleid van het hoofdbestuur en uniebureau van de NTFU.

Op 11 juni was de jaarlijkse Unieraadsvergadering op Papendal. De Unieraad bestaat uit 25 vrijwillige afgevaardigden namens de verenigingen en 4 afgevaardigden namens de individuele leden. Zij geven tijdens de vergadering goedkeuring aan het beleid van het hoofdbestuur en uniebureau van de NTFU.

Binnenkort ontvangen alle secretarissen van onze verenigingen en stichtingen de besluitenlijst van de vergadering en wordt deze ook gepubliceerd op onze site. Hieronder lees je alvast kort de belangrijkste punten uit de vergadering.

Tarieven voor 2023 vastgesteld

De tarieven voor 2023 lagen voor aan de Unieraad. Deze stijgen in 2023 met de gemiddelde inflatiecorrectie over 2021, namelijk 2,7 procent. Voorzitter Sander Kool kondigde daarbij aan dat in 2024 (dus niet al aankomend jaar) de premie voor het verzekeringsdeel in onze contributie met 1 euro gaat stijgen naar 18,75 euro. De laatste verhoging dateerde uit 2020. Deze verhoging heeft met name te maken met het aansprakelijkheidsdeel van onze collectieve verzekering. 

Vaststellen jaarverslag, jaarcijfers, begroting en jaarplan

De Unieraad ging akkoord met het jaarverslag en de jaarcijfers van 2021. Hiermee verlenen zij decharge aan het hoofdbestuur. Ook werd het jaarplan en de begroting voor 2023 goedgekeurd.

Hoofdbestuursverkiezingen

Penningmeester Leen de Waal is aftredend en herkiesbaar voor een tweede termijn. De Unieraad ging akkoord met zijn herbenoeming als penningmeester voor het hoofdbestuur.

Code Goed Sportbestuur

De Code Goed Sportbestuur vormt de basis voor integriteit in de sport. Een van de aanbevelingen van deze code is dat het hoofdbestuur jaarlijks overlegt over de eigen werkwijze en functioneren. Tijdens de unieraadsvergadering rapporteerde de hoofdbestuurders hierover aan de Unieraad. Zij deden dit aan de hand van de vier principes van de Code Goed Sportbestuur: verantwoordelijkheid, transparantie, maatschappij en democratie. Zij willen hiermee een goed voorbeeld zijn voor de verenigingen.  

Statutenwijziging

Aan de Unieraad lagen een aantal wijzigingen in onze statuten voor i.v.m. ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Het gaat daarbij met name over de AVG, de wet WBTR en digitaal stemrecht. Ook moeten we een aantal wijzigingen doorvoeren als gevolg van gewijzigde dopingwetgeving en tuchtrecht. De statuten werden goedgekeurd door de Unieraad en gaan nu naar onze notaris.

Continuïteitscommissie

De wet WBTR verplicht organisaties is te regelen wat er gebeurd in het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. Hiervoor heeft de NTFU een continuiteitscommissie ingesteld waar door de Unieraad de heer Wil Noorman werd gekozen als lid. De heer Piet Wierenga werd gekozen als plaatsvervangend lid. 

Afscheid regio-afgevaardigden

We namen tijdens de Unieraadsvergadering afscheid van een 7-tal trouwe regio-afgevaardigden. Conform de Code Goed Sportbestuur moeten zij na een bestuursperiode van 3x3 jaar afscheid nemen als afgevaardigde. We namen afscheid van Lex Ringers, Eerde de Vries, Roelof de Jonge, Maarten van Lanen, Andre van der Velden, Ad Koppe en Elwin Derks. 

Misschien ook interessant...