Meer ruimte voor de fiets

Nederland staat bekend om de grote hoeveelheid veilige fietspaden en deze infrastructuur. Inmiddels komen er steeds meer elektrische fietsen en speed pedelecs, en neemt ook het aantal sportieve engewone fietsen én andere voertuig­en op het fietspad steeds toe. Het wordt drukker op het fietspad, maar ook op onverharde paden zoals in het bos. Op sommige plekken is de groei zo groot, dat de beschikbare ruimte voor fietsen en fietsers de beperkende factor wordt. De NTFU vindt het daarom belangrijk dat er voldoende ruimte is én blijft om veilig en met plezier te kunnen wielrennen, mountainbiken en gravelbiken.

Waarom is dit belangrijk

Door de toenemende drukte in de openbare ruimte, maakt de NTFU zich hard voor voldoende aantrekkelijke en veilige paden, wegen en routes dichtbij huis. Dat doen we niet alleen, want behalve fietsers gebruiken ook veel andere sporters de openbare ruimte. Door samen te werken met andere buitensportbonden, fietsorganisaties, sportkoepel NOC*NSF, natuurbeheerders, terreineigenaren en de decentrale overheid zorgen we voor een uitnodigende, toegankelijke en veilige sportruimte.

Wat we doen

Naar aanloop van de Provinciale Staten-verkiezingen 2023 heeft de NTFU samengewerkt met sportkoepel NOC*NSF en verschillende fiets- en wandelorganisaties om aandacht te vragen voor sporten in de openbare ruimte. Daarnaast is de NTFU steeds vaker een gesprekspartner voor terreineigenaren, natuurbeheerders en de decentrale overheid bij recreatieplannen en de ontwikkeling van nieuwe fietsinfrastructuur.

 

Ruimte om te fietsen in politieke programma's

Sportkoepel NOC*NSF is de gesprekspartner voor de sport richting de overheid. De ruim 70 aangesloten sportbonden - waaronder ook de NTFU - brengen wensen en belangen van ‘hun’ sport in bij de sportkoepel. Een vaste commissie van NOC*NSF maakt een prioritering en zet deze onderwerpen op de politieke agenda. NOC*NSF krijgt daarvoor input van de NTFU, maar ook van andere buitensportbonden zoals de KWbN, KNHS en KNSB. Zo kan NOC*NSF goed lobbyen voor een meer sportvriendelijke openbare ruimte voor onder andere wielrenners, mountainbikers en gravelbikers.
 

Tweede Kamer-verkiezingen 2023

NOC*NSF doet met wielersportbond NTFU en tientallen andere sportbonden namens tien miljoen sporters een dringende oproep op de politici in Den Haag: kom in beweging! En zet de kracht van sport in voor een sterk en vitaal Nederland. In het onderwijs, in de gezondheidszorg, bij het inrichten van de publieke ruimte en in het natuurbeleid.

Sportkoepel NOC*NSF zet zich er vooral voor in dat de politiek aandacht heeft voor drie belangrijke punten:
  1. Investeer in de kracht van onze verenigingen.
  2. Geef ruimte aan de sport.
  3. Versterk de maatschappelijke waarde van sport.
De NTFU zet zich vooral in voor punt 1 (wielerclubs en toertochten) en punt 2 (meer ruimte voor de fietser).
 
 


Provinciale Verkiezingen 2023

Namens de sportbonden en sportpartners vroeg NOC*NSF aan alle informateurs en onderhandelaars tijdens de Provinciale Staten-verkiezingen 2023 om sport en bewegen een prominente plek te geven in het provinciale coalitieakkoord. Daarbij vroegen ze specifiek aandacht voor:
  • Verlaag de complexiteit in vergunningen en kosten voor stikstofberekeningen voor sportclubs bij het organiseren van kleine en grote evenementen.
  • Investeer in onderzoek naar de relatie tussen sport en bewegen in de natuur.
  • Behoud natuurgebieden voor sport en sportief bewegen en stel publiek betaalde overheidsterreinen waar mogelijk open.
  • Zet in op het beweeg- en sportvriendelijker inrichten van de openbare ruimte.

Samenwerkingen

Daarnaast werkt de NTFU ook samen met de Fietsersbond, Fietsplatform en Wandelnet om bij de Provincies aandacht te vragen voor fietsen en wandelen. Uit onderzoek van de Fietsersbond bleek dat provinciebesturen fietsen en wandelen amper meenamen in hun plannen voor het landelijk gebied. Na de Provinciale Staten-verkiezingen 2023 maken provincies programma’s om de afspraken voor natuur, water en klimaat uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) uit te werken. Die plannen moesten vóór 1 juli ingeleverd zijn bij het Rijk. 

Als het landelijk gebied meer opties biedt voor recreatie, kunnen wielrenners, mountainbikers, gravelbikers, wandelaars en toerfietsers dichter bij huis op pad. Fietsen en wandelen komt dan in de plaats van autotripjes naar drukke en kwetsbare natuurgebieden. Dat is niet alleen gezonder voor recreanten, maar ook beter voor het milieu. Op deze manier blijft het rustige karakter van natuurgebieden behouden en wordt de natuur beter beschermd. 

Standpunten NTFU

Lees hoe wij over verschillende onderwerpen zoals fietsinfrastructuur denken.

Lees meer

Agenda Natuurinclusief

De NTFU vertegenwoordigt ook wielrenners, mountainbikers en gravelbikers bij de Agenda Natuurinclusief. Dit is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, IPO (Interprovinciaal Overleg: vereniging van de 12 provincies), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen NL. Daarbij werken ze samen met organisaties uit verschillende sectoren (de domeinen), visievormers en netwerkspelers - zoals de NTFU.

De Agenda Natuurinclusief is onderdeel van het Programma Natuur uit de Structurele aanpak stikstof, dat zich richt op herstel en versterking van de Nederlandse natuur. De Agenda Natuurinclusief richt zich op het natuurherstel en -versterking buiten de natuurgebieden.

Het doel van de Agenda Natuurinclusief is een natuurinclusieve samenleving waarin de natuur wordt gezien als basis van onze gezondheid en economie. In een natuurinclusieve samenleving worden natuurwaarden vergroot en wordt de positieve kracht van natuur benut.

In 2023 werken de partijen aan acht maatschappelijke domeinen: Bouw, Energie, Financiën, Infrastructuur, Landbouw, Onderwijs/ bewustwording, Vrijetijdseconomie en Water.

De NTFU laat zich bij Agenda Natuurinclusief vooral op het onderwerp Vrijetijdseconomie en recreatie horen. We zetten ons in voor voldoende aantrekkelijke en veilige paden, wegen en routes dichtbij huis voor elke wielersporter. Er is nog veel winst te behalen met infrastructuur in het buitengebied, waarbij we meteen kunnen kijken hoe we het toenemend aantal recreanten beter kunnen spreiden. We pleiten er daarom voor dat het vrijetijdsdomein meer betrokken wordt bij de gebiedsprocessen en de uitwerking daarvan.
 

Wat hebben we bereikt

Sportagenda 2032

De NTFU vroeg lang aandacht voor sporten in de openbare ruimte bij NOC*NSF. En met resultaat: werken aan een sportvriendelijke openbare ruimte is nu een van de acht actiepunten op de landelijke Sportagenda 2032.
 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Team Belangenbehartiging. Zij nemen namens de NTFU deel aan de Alliantie Sportinfrastructuur bij NOC*NSF.

Team Belangenbehartiging

Belangenbehartiger

Mail Team