Recreatiezonering

De Veluwe is een van de grootste beschermde natuurgebieden van Nederland. Om te zorgen dat iedereen kan blijven genieten van deze natuurschat wordt de Veluwe verdeeld in recreatiezones. Bij het opstellen van het recreatiezoneringsplan, werden de recreanten – wandelaars, ruiters, fietsers, mountainbikers en gravelbikers – gezamenlijk vertegenwoordigd door onder andere de NTFU, KNHS, Wandelnet, Fietsplatform en de ANWB.

Waarom is dit belangrijk

Nederland is een klein landje, met veel inwoners en weinig groen. We duiken met z’n allen graag de natuur in om even aan de dagelijkse beslommeringen te ontsnappen. Deze toestroom is sinds de coronapandemie alleen nog maar toegenomen.

Het gevolg is dat de toenemende drukte een zware wissel trekt op natuurgebieden. Boswachters signaleren dat elk wildpaadje wordt belopen of bereden. Als er eenmaal een paar voetstappen staan of er ligt een bandenspoor, zien veel wandelaars en fietsers dat als een uitnodiging er ook overheen te gaan. 

Planten en dieren hebben hier onder te lijden. Broedgevallen mislukken bijvoorbeeld en het leefgebied van beesten wordt kleiner omdat ze vaker verstoord worden. Daarnaast zorgt ook zwerfafval voor schade: dieren zien het aan voor voedsel, met alle gevolgen van dien.
 

Recreatiezoneringsplan Veluwe

De Veluwe is ruim 90.000 hectare groot en staat bekend om haar rijke natuur en grote variatie aan landschappen. Om de balans tussen recreatie en natuur te herstellen én te verbeteren ligt er het recreatiezoneringsplan van de provincie Gelderland op tafel. Dit plan geeft aan waar bijvoorbeeld ‘intensief’ gerecreëerd mag worden en in welke zones de natuur voorrang krijgt.
 
Hoe de Veluwe verdeeld wordt, legt de Provincie Gelderland uit op een zoneringskaart.

Standpunten NTFU

Lees hoe wij over verschillende onderwerpen zoals fietsen in de natuur denken.

Lees meer

Wat we doen

De zonering van de Veluwe komt voor een groot deel overeen met hoe de Veluwe nu al is ingericht. Maar in zone C zijn de maatregelen ingrijpender. Daar ligt de nadruk op ‘rustige recreatie’ en ‘minder paden’. Voor mountainbikers zou dat in eerste instantie betekenen dat er niet gemountainbiked mocht worden.

Daar dacht wielersportbond NTFU anders over en ging daarom in gesprek met de provincie. Aan de hand van onderzoeken toonde de NTFU aan dat mountainbiken op aangegeven paden niet voor meer schade aan de natuur zorgt dan bijvoorbeeld paardrijden of wandelen. Dat zorgde ervoor dat je wél in zone C mag blijven mountainbiken op de uitgepijlde routes.

Bij de ontwikkeling van het recreatiezoneringsplan waren behalve de Provincie onder andere ook gemeenten, natuurorganisaties en belangenorganisaties betrokken. Die belangenorganisaties vertegenwoordigden bepaalde ‘gebruikersgroepen’, zoals de recreanten en ondernemers op de Veluwe. 

De recreanten – wandelaars, ruiters, fietsers, mountainbikers en gravelbikers – werden gezamenlijk vertegenwoordigd door onder andere wielersportbond NTFU, KNHS, Wandelnet, Fietsplatform en de ANWB. Tijdens de overleggen brachten ze samen de belangen van de recreant op de Veluwe in. Voor de mountainbiker en gravelbiker focuste de NTFU zich op een goed mountainbikeroutenetwerk, vrij fietsen en toertochten.

De NTFU heeft in het voorjaar van 2022 ook gereageerd op het ontwerp Recreatiezoneringsplan met 15 belangrijjke punten. Zo wees de NTFU de Provincie er bijvoorbeeld op de mountainbikeroutes nog toe te voegen aan de routekaarten, verzocht het om toertochtorganisatoren te betrekken bij verdere plannen en of er ook geld beschikbaar is om buiten de Veluwe mountainbiken te stimuleren. 

De NTFU vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat mountainbikeroutes goed op elkaar aangesloten blijven én dat je ook vrij mag fietsen daar waar het kan. Omdat Routebureau Veluwe uiteindelijk verantwoordelijk is voor het mountaibikeroutenetwerk op de Veluwe, samen met de mountainbikeverenigingen, vrijwilligers en gemeenten, deelde de NTFU haar visie op het mountainbiken ook met Routebureau Veluwe.

Op lokaal niveau waren werden de Veluwse mountainbikeverenigingen en onderhoudsgroepen door de provincie betrokken bij de recreatiezoneringsplannen. Om hen daarbij te ondersteunen, hielp de NTFU met een standpuntendocument, zodat ze hetzelfde geluid lieten horen tijdens inspraakavonden.

Wat hebben we bereikt

Routebureau Veluwe - dat gaat over onder andere de mountainbikeroutes op de Veluwe - heeft op verzoek van de Veluwe Alliantie een mountainbikevisie ontwikkeld. Deze visie omschrijft hoe de druk op de natuur en kwetsbare gebieden moet worden ontzien. Ook staan er maatregelen in voor minder confrontaties tussen wandelaars, fietsers, ruiters en andere recreanten, maar je als terrreinfietser de Veluwe wel optimaal kan beleven. Ook zijn er afspraken over de financiering en het beheer. De NTFU heeft samen met zo'n 25 verenigingen actief meegedacht over deze visie. Daarbij zette de NTFU zich ervoor in dat je vrij moet kunnen blijven fietsen. Want juist door routes te reguleren, moet en kan vrij fietsen blijven bestaan.
 

Je vindt de Mountainbikevisie Veluwe op de website van Mountainbikenetwerk Veluwe

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Team Belangenbehartiging. Zij nemen namens de NTFU deel aan de recreatiezoneringsplannen met Provincie Gelderland.

Team Belangenbehartiging

Belangenbehartiger

Mail Team