Veiligheid

Tips

Tips om de veiligheid goed te regelen

Als deelnemer van een wielerevenement verwacht je dat er goed is nagedacht over de veiligheid.  Ook voor jouw eigen evenement is het dus belangrijk dat je mogelijke risico’s die zich tijdens jouw evenement kunnen voordoen in kaart brengt. Denk bijvoorbeeld aan het weer of de zwaarte van de route. Op deze pagina geven we je informatie over een aantal specifieke onderwerpen en sommen we op wat je vooraf en tijdens de tocht gedaan moet hebben om een zo veilig mogelijk situatie te creëren.

Verkeer

Bij het begrip veiligheid denken we in de eerste plaats aan het wel en wee van de deelnemers, maar je moet er ook voor zorgen dat je deelnemers het overige verkeer niet in gevaar brengen. Stuur bijvoorbeeld je deelnemers op een mooie Hemelvaartsdag niet over smalle toeristische paadjes in het bos of langs plaatsen waar zich veel voetgangers bevinden, zoals wandelgebieden, toeristische evenementen en dorpsmarkten.

Veiligheid van de deelnemers

Als het gaat om de veiligheid van onze deelnemers zelf geldt als uitgangspunt dat de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor zijn veiligheid. Dat ontslaat je natuurlijk niet van de plicht om een zo veilig mogelijke route samen te stellen.

Risico-inventarisatie

Volgens de Arbowet moet je als sportvereniging zorgen voor veilige omstandigheden voor medewerkers en sporters. Hiervoor moet je een risico-inventarisatie en – evaluatie uitvoeren (RI&E). De Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, NOC*NSF en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben samen de ‘Arbocheck Sportorganisaties’ ontwikkeld. Dit is een speciaal op sportorganisaties toegespitste RI&E.

Vooraf

  • Kijk kritisch naar de route en denk goed na over gevaarlijke punten. Wellicht moet je extra borden plaatsen, de route verleggen of verkeersregelaars inzetten. Zet een verkeersregelaar altijd in in overleg met de wegbeheerder. Zorg dat je zowel de veiligheidscoördinator als eventuele inzet van waarschuwingsborden en verkeersregelaars vastlegt via de knop 'Veiligheidspunten' onder 'Mijn tochten' op NTFU.nl. Zo zorg je dat voor eventuele aansprakelijkheidskwesties alles goed is vastgelegd. 
  • Je kunt vanwege de veiligheid de route het beste rechtsom laten lopen. Organiseer je een MTB-tocht die (deels) over een bestaande route gaat, rij dan altijd met de route mee.
  • Stel een persoon binnen de organisatie aan als aanspreekpunt voor de veiligheid en calamiteiten (de veiligheidscoördinator). 
  • Zorg in relatie met de omvang van jouw evenement voor voldoende uitrusting, kennis en vervoerscapaciteit t.b.v. EHBO-taken. Bij veel deelnemers (> 1000) is het verstandig om de hulpdiensten (ziekenhuis, ambulance, politie) te informeren over het evenement i.v.m. mogelijke calamiteiten. Wil je advies over hoeveel hulpverlening je moet inzetten? Gebruik dan het programma VoorZorg Advies, zij geven advies aan organisatoren van sportevenementen voor het organiseren van een sportmedisch veilig evenement.
  • Maak een risicoanalyse (zie dit voorbeeld) en kijk waar het verstandig is om verkeersregelaars of tochtbegeleiders in te zetten.
  • Maak een telefoonlijst van alle vrijwilligers met hun functie en van de contactpersonen/ boswachters/beheerders van de terreinen waar je gebruik van maakt (zie dit voorbeeld)
  • Zorg bij een mountainbiketocht voor een zone-indeling met een lengte van maximaal 5 kilometer (zie dit voorbeeld), zodat gestrande deelnemers gemakkelijk gelokaliseerd kunnen worden. Belangrijk is om de zones zo in te delen dat er goede aanrijroutes zijn voor de hulpdiensten (ambulance). Een andere optie is om de pijlen te nummeren, zodat bij een ongeval kan worden aangegeven bij welke pijl de persoon staat. De organisatie kan de hulpverlening dan naar de goede plek begeleiden.
  • Geef vrijwilligers een routeplan, het telefoonnummer van de veiligheidscoördinator en het veiligheidsplan voor het wielersportevenement.

Op de dag zelf

  • Hang op de startlocatie posters met de gedragscode voor racefietsers en/of de gedragscode voor mountainbikers
  • Bij een NTFU-evenement is het dragen van een goedgekeurde valhelm verplicht, wijs de deelnemers daarop.
  • Controleer het parcours vóór aanvang op (potentieel) gevaarlijke situaties en op de technische en fysieke moeilijkheidsgraad voor de deelnemers. Het kan namelijk zijn dat de moeilijkheidsgraad wijzigt door bijvoorbeeld vorst, regen, sneeuw of extreme warmte.
  • Plaats bij gevaarlijke passages (oversteken, kruisingen, obstakels, afdalingen) minimaal twee waarschuwingstekens op zodanige afstand dat, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden en de verwachte snelheid van de deelnemers, voldoende reactietijd voorhanden is.
  • Attendeer de deelnemers op veiligheidsaspecten zoals gevaarlijke weggedeelten, risicovolle verkeerssituaties, actuele weers- en terreinomstandigheden en last-minute routewijzigingen.
  • Als je een mountainbiketocht organiseert kun je Bike Patrols inzetten, fietsers die de route rijden en hulpverlening kunnen bieden aan deelnemers.
  • Controleer tijdens het evenement of alle borden, pijlen en/of linten nog aanwezig zijn
  • Evalueer je evenement zo spoedig mogelijk na afloop en maak een risicoanalyse. Deze kun je als leidraad gebruiken voor je volgende evenement.

Documenten