MTB routes

Voorbereiding

Voorbereiding

Een mountainbikeroute begint altijd met een idee. Deel je idee met andere mountainbikers, terreineigenaren én overheden. Als in een eerste overleg duidelijk wordt dat de belangrijkste terreinbeheerders medewerking verlenen aan de aanleg van een route, is het zaak om tot overeenstemming te komen over het tracé. Vervolgens moet de route daadwerkelijk aangelegd gaan worden. Zo´n proces bestaat uit de volgende stappen

1. Bepaal de mogelijkheden

Deze fase start met een gesprek met alle terreineigenaren om het zoekgebied voor het tracé vast te stellen. Ga vervolgens in gesprek met individuele terreineigenaren om zicht te krijgen op de mogelijkheden per gebied. 

2. Voorstel voor tracé

Op basis van de zoekgebieden vindt een uitgebreide veldinventarisatie plaats, waarbij meer in detail wordt vastgelegd hoe het tracé er uit kan zien. Daarbij wordt gekeken naar de effecten van mountainbiken op bodem, flora & fauna en andere recreantgroepen (zie documenten voor onderzoeken en rapporten) alsmede de beleving van mountainbikers. De routebelevenis wordt vaak onderschat terwijl deze invloed heeft op het gedrag van de mountainbiker. Uitdagende routes hebben een regulerend effect en voorkomen dat mountainbikers buiten de paden fietsen.

3. Overleg en vaststelling van tracé 

In deze fase worden de voorstellen voorgelegd aan de individuele terreineigenaren. Op basis van deze gesprekken wordt een definitief tracé vastgesteld. 

4. Opstellen gedetailleerd plan van eisen

Voor elk tracédeel wordt beschreven welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden. Op basis van dit plan kan een bestek opgemaakt worden. De werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het aanleggen van halfverharding om moddersporen te voorkomen, (ver)plaatsen van hekken, verwijderen van vegetatie of het aanbrengen van borden.  

5. Bepalen aanlegkosten 

Op basis van het plan van eisen wordt een globale kostenbegroting opgesteld. Dit kan op basis van normkosten of op basis van offertes. Eventueel kan de gemeente in deze fase een gedetailleerd bestek (laten) opstellen. 

6. Financiering aanlegkosten 

Vaak zijn meerdere partijen betrokken bij de financiering van recreatieve routestructuren. Denk hierbij aan gemeenten, Recreatieschap, Provincie, terreinbeherende organisaties, (lokale) ondernemers en clubs (fondsenwerving). Wil je vooraf een geschat kostenplaatje hebben? Hou er dan rekening mee dat de kosten voor aanleg verschillen per route en afhankelijk zijn van de ondergrond. De materiaalkosten variëren van € 1,50 tot € 5,- per strekkende meter. Daarnaast is het verstandig om jaarlijks € 20,- tot € 40,- per kilometer route te reserveren voor onderhoud. Een compleet overzicht van de kosten van de aanleg voor een mountainbikeroute vind je hier.

7. Inschakelen professional

Vrijwilligers hebben een belangrijke rol. Zij zorgen voor draagvlak, zetten het idee op papier, onderhouden het contact met lokale stakeholders en kunnen helpen bij het onderhoud van het pad. De NTFU adviseert om tijdig professionals te betrekken bij de planning, ontwerp en aanleg van de route. Het is belangrijk dat ingeschakelde professionals ervaring hebben met de aanleg van MTB-routes en kennis heeft van relevante wetgeving (Omgevingswet, Natuurwet, etc.). 

Nederland kent een aantal professionele routebouwers die ook de projectbegeleiding voor hun rekening kunnen nemen:

Meer informatie over de aanleg van MTB-routes lees je hier.

Bron: Probos

Documenten