Beleid

Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De statuten van jouw vereniging of stichting vormen een officieel document. De leden moeten dit goedkeuren, bijvoorbeeld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Je beschrijft in de statuten onder andere:
  • het vestigingsadres van de vereniging of stichting
  • de namen van bestuursleden
  • hoe je omgaat met een eventueel financieel overschot
  • de rechten en plichten van jouw vereniging of stichting, bijvoorbeeld naar de leden toe

Modelstatuten

Modelstatuten kunnen door verenigingen worden gebruikt bij oprichting of om (verouderde) statuten te wijzigen. Deze modelstatuten zijn opgesteld op basis van het model van de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht. Deze modelstatuten zijn helemaal up-to-date op het gebied van de AVG-wetgeving, de nieuwe wet WBTR, de Code Goed Bestuur en tevens Covid-19 (zodat je ook rechtsgeldig digitaal kunt vergaderen, nu en in de toekomst). 

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement beschrijft de regels over de dagelijkse gang van zaken binnen jouw vereniging of stichting. Het is praktischer dan de statuten, maar mag daarmee niet in strijd zijn. Ook deze huisregels laat je goedkeuren door de leden. Je zet er bijvoorbeeld in hoe je de bezetting in de kantine regelt, wat de kledingrichtlijnen zijn of hoe je omgaat met het gebruik van materialen. Een voorbeeld van het huishoudelijk reglement is hier te vinden. 

Documenten