25 maart 2020

Onderzoek naar de effecten van MTB’en op natuurwaarden

 

Onderzoek naar de effecten van MTB’en op natuurwaarden

De NTFU ondersteunt en werkt mee aan een onderzoek naar de effecten van mountainbikeroute Stadsbos013 op aanwezige natuurwaarden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door HAS Hogeschool Den Bosch.

Bij de aanleg van de mountainbikeroute Stadsbos013 is rekening gehouden met de flora en fauna. Onder andere Staatsbosbeheer is bij de aanleg betrokken geweest. Ondanks dat wil de gemeente Tilburg graag weten welk effect de mountainbikeroute heeft op natuurwaarden en eventueel specifieke soorten, zoals levendbarende hagedis, loopkever, zandbijen en diverse broedvogels.

Onderzoeksvraag

Gemeente Tilburg en NTFU willen graag inzicht krijgen op de effecten van de mountainbikeroute Stadsbos013 op de aanwezige natuurwaarden. De centrale onderzoeksvraag is: “Hebben mountainbikers die gebruikmaken van de mountainbikeroute Stadsbos013 dusdanig effect op de aanwezige natuurwaarden, dat er aanpassingen in de route dan wel te treffen maatregelen moeten worden overwogen?”

Deelvragen die onder andere van toepassing zijn:

  • Welke natuurwaarden zijn er binnen het Stadsbos013 aanwezig? Welke soorten betreft het en welke locaties in de mountainbikeroute zijn vooral kwetsbaar?
  • Hoe verstoringsgevoelig dan wel kwetsbaar zijn deze soorten voor de activiteiten van mountainbikers?
  • In welke mate kruist dan wel beïnvloedt de mountainbikeroute het leefgebied van de verstoringsgevoelige/kwetsbare soorten?
  • Hoe intensief, in welke periodes en op welke tijdstippen wordt de mountainbikeroute met name gebruikt? En in hoeverre hebben de mountainbikers daarmee een verstorende werking op aanwezige verstoringsgevoelige en kwetsbare soorten?
  • Wat zijn mogelijke aanpassingen in de mountainbikeroute dan wel te treffen maatregelen om verstoring van de aanwezige kwetsbare soorten te beperken/voorkomen?

Vergelijken met effecten van andere recreatievormen

Om tot een evenwichtige conclusie te komen, leggen de onderzoekers van de HAS Hogeschool de uitkomsten van het onderzoek naast de effecten van de overige recreatievormen in het gebied. Hiermee wordt voorkomen dat er een eenzijdig beeld ontstaat van de effecten van MTB’en in het Stadsbos013.

Resultaten verwacht tweede helft 2020

Naast dat het onderzoek regionaal gericht is, is het voor de NTFU van belang een actueel onafhankelijk onderzoek te hebben over de effecten van MTB-routes in Nederland op de natuurwaarden. Het onderzoek loopt tot 3 juli. De resultaten van het onderzoek worden in de 2e helft van 2020 verwacht.