11 juli 2019

Is jouw vereniging of stichting belastingplichtig? De Belastingdienst controleert!

Is jouw vereniging of stichting belastingplichtig? De Belastingdienst controleert!

De Belastingdienst gaat vanaf dit jaar intensiever controleren of sportverenigingen en stichtingen belastingplichtig zijn. Het is namelijk niet zo dat er geen belastingplicht bestaat, alleen maar omdat in de oprichtingsakte van de club staat dat er geen winstoogmerk is. Een club kan wel degelijk een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting of vennootschapsbelasting hebben. Maar belastingplichtig zijn, betekent nog niet dat je ook daadwerkelijk belasting moet betalen!

Desiree Henschen van het Team Stichtingen en verenigingen van de Belastingdienst vindt dat niet vreemd: “Besturen van stichtingen en verenigingen realiseren zich over het algemeen niet dat ze mogelijk belastingplichtig zijn. Hun focus en hart ligt bij de sport. Het zijn vrijwilligers die iets goeds willen doen voor de samenleving. Daarnaast is er veel afwisseling en opvolging van bestuursleden. De fiscaliteit heeft in de overdracht meestal weinig prioriteit.”

De herbeoordeling van de belastingplicht wordt door de Belastingdienst uitgevoerd om een eerlijke concurrentiepositie met het bedrijfsleven te stimuleren. De Belastingdienst wil bevorderen dat alle organisaties zich conformeren aan de regels. Henschen: “Dat betekent ook voor sportorganisaties dat er een juiste registratie voor de belastingplicht is. En als er aangifte gedaan moet worden, dat dat tijdig, juist en volledig gebeurt.”

Vrijstellingen

Als jouw vereniging belastingplichtig is voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting wil dat nog niet zeggen dat je belasting moet betalen. Er kan een vrijstelling van toepassing zijn. In dat geval oordeelt de Belastingdienst: wel belastingplichtig, maar vrijgesteld. Je vereniging/stichting hoeft dan geen belasting te betalen.

Als de economische activiteiten van jouw stichting of vereniging niet vrijgesteld zijn, moet je aangifte doen.

Loonheffingen

De vrijwilligersregeling kan van toepassing zijn als je stichting of vereniging gebruikmaakt van vrijwilligers. Een vrijwilliger mag in 2019 voor arbeid en eventuele andere kosten, onbelast maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar ontvangen. Dit is inclusief vergoedingen en verstrekkingen in natura. Tot en met 2018 was dit € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar. Als de vergoeding deze bedragen overschrijdt, mag je de vrijwilligersregeling niet toepassen. De vrijwilligersregeling is ook niet van toepassing als je stichting of vereniging belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Sportorganisaties en Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) vormen een uitzondering op deze regel.

Omzetbelasting

Diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding, zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Dit met uitzondering van het verlenen van toegang tot wedstrijden, demonstraties en het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die niet geschikt zijn voor sportbeoefening. “Maar, let op”, zegt Henschen: “verkoopt jouw club regelmatig producten of organiseer je activiteiten om de clubkas te spekken, dan kan dat wel degelijk betekenen dat je daar btw over moet betalen. Denk aan de autowasactie van de voetbalclub, de borden langs de atletiekbaan met (betaalde) reclame voor lokale ondernemers, de zendmast op je sportterrein of de zonnepanelen.”

Verkoopt jouw club regelmatig producten of organiseer je activiteiten om de clubkas te spekken, dan kan dat betekenen dat je daar btw over moet betalen

Ook aan niet-leden

De sportvrijstelling is sinds 1 januari 2019 verruimd. Door deze verruiming zijn sportdiensten aan niet-leden en daardoor bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie, ook vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt alleen als je organisatie geen winstoogmerk heeft. Een winstoogmerk is er wel, als je vereniging of stichting structureel exploitatieoverschotten behaalt, tenzij je deze gebruikt voor de instandhouding en/of verbetering van de diensten.

Fondsenwerving

Daarnaast kan je vereniging of stichting onder voorwaarden gebruikmaken van de vrijstelling voor fondsenwerving. Om concurrentieverstoring te voorkomen, is deze vrijstelling beperkt. Voor leveringen geldt een grensbedrag van € 68.067 per jaar en voor diensten door sportinstellingen € 50.000 per jaar.

Vennootschapsbelasting

Stichtingen en verenigingen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting als:
•    de fiscale winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000, of
•    de fiscale winst in een jaar en de daaraan voorafgaande 4 jaren bij elkaar niet meer is dan € 75.000.
Voldoet jouw stichting of vereniging hieraan, dan hoeft zij geen aangifte vennootschapsbelasting aan te vragen.

Voorlichting

Via een speciale website legt de Belastingdienst uit waarom en hoe sportverenigingen mogelijk belastingplichtig zijn. Daarnaast stuurt de Belastingdienst een folder en een vragenformulier aan sportorganisaties. Er start ook een pilot waarin de Belastingdienst duizend sportverenigingen aanschrijft met het verzoek voor zichzelf na te gaan of ze al dan niet belastingplichtig zijn. De belastingplicht voor de btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting wordt beoordeeld op basis van de antwoorden uit het vragenformulier.