De NTFU

Unieraad

Samenvatting Unieraadsvergadering 2020

Op 3 oktober vond op Papendal de jaarlijkse Unieraadvergadering plaats. In juni was deze nog uitgesteld vanwege het coronavirus, nu konden we hem gelukkig wel houden. De regio-afgevaardigden hebben tijdens deze bijeenkomst akkoord gegeven op het jaarverslag van 2019 en de plannen voor 2021. Daarnaast nemen zij de geluiden uit de regio mee en bespreken ze dit met de andere afgevaardigden en het hoofdbestuur. Per e-mail heeft jullie vereniging of stichting het volledige verslag van de vergadering ontvangen, hieronder lees je kort de belangrijkste punten uit de vergadering.

Tarieven voor 2021 vastgesteld 

In verband met de huidige situatie rondom het coronavirus en de daarbij ontstane druk op de economie wil en zal de NTFU een klein gebaar maken richting haar leden door de jaarlijkse verhoging van de contributies niet door te voeren in 2021. De tarieven voor 2021 zijn dus gelijk aan 2020.

Vaststellen jaarverslag, jaarcijfers, begroting en jaarplan

De Unieraad heeft het jaarverslag met de daarbij behorende jaarcijfers 2019 goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor de begroting en het jaarplan 2020. Hier kun je het verslag en het jaarplan teruglezen. 

Meerjarenbeleidsplan

In het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 staan de ambities beschreven voor de komende vier jaar. Wij onderscheiden in onze plannen de drie pijlers Verenigingen, Fietsers en Belangenbehartiging. De Unieraad is akkoord gegaan met dit plan. 

Hoofdbestuursverkiezingen

Algemeen hoofdbestuurslid Moniek Haafkes was aftredend en herkiesbaar. De Unieraad stemde hier mee in en Moniek is de daarmee de komende drie jaar weer verbonden als hoofdbestuurder aan de NTFU.

Secretaris Wil Noorman was bezig aan zijn laatste jaar als hoofdbestuurder. Omdat we voor hem nog geen opvolger hebben gevonden, hebben we de Unieraad gevraagd in te stemmen met een verlenging van zijn termijn. De Unieraad stemde hier mee in en zodoende blijft Wil aan tot de volgende Unieraadsvergadering.

Tenslotte namen we afscheid van voorzitter Rikus Jager. Na negen mooie jaren in dit hoofdbestuur heeft hij de hamer overgegeven aan Sander Kool.