Ons werk

Veiligheid en kwaliteit toertochten

Veiligheid en kwaliteit toertochten

Alle toertochten die onder auspiciën van de NTFU georganiseerd worden, dienen aan de minimale eisen uit het kwaliteitssysteem te voldoen. Het systeem gaat in op onderwerpen als toestemming/vergunning, organisatie, veiligheid, route, natuur & milieu. Voldoet een tocht hier niet aan, dan kan het evenement niet onder auspiciën van de NTFU plaatsvinden. De NTFU ziet toe op de kwaliteit van evenementen door steekproefsgewijs toertochten te bezoeken.

Organisatoren dienen volgens de kwaliteitseisen altijd hun evenement te melden bij de betreffende wegbeheerder(s) dan wel terreineigenaren of terreinbeheerders en indien nodig een vergunning aan te vragen. Daarnaast adviseren wij alle organisatoren om het dragen van een helm verplicht te stellen aan de deelnemers. 

Beleid omtrent vergunningverlening

Regels omtrent de aanvraag en verlening van vergunningen voor toertochten verschillen per provincie en vaak zelfs gemeente. Aan de andere kant varieert ook de omvang van toertochten. Van minder dan 100 deelnemers tot grote klassiekers met meer dan 5.000 deelnemers. Bij kleine evenementen zal het overige wegverkeer nauwelijks merken dat er een toertocht plaatsvindt. Deelnemers gaan dan op in het reguliere fietsverkeer. Bij grote evenementen is de impact groter en meer zichtbaar. 

Landelijk loket

De NTFU vindt dat er een eenduidig beleid moet komen ten aanzien van de vergunningverlening door gemeenten en overige wegbeheerders. Omdat routes van toertochten verschillende gemeentegrenzen en soms zelfs provinciegrenzen passeren, pleit de NTFU voor instelling van een landelijk loket dat de verschillende aanvragen in behandeling neemt en coördineert.

Werkwijze

Wanneer een landelijk loket niet direct tot de mogelijkheden behoort, is het advies van de NTFU om over te gaan tot een provinciaal loket. De Provincie Limburg heeft deze werkwijze reeds geïmplementeerd om de kwaliteit en veiligheid rondom evenementen te waarborgen. Indien er binnen een gemeente of provincie nog geen formele werkwijze is vastgelegd, stelt de NTFU het volgende voor: 

  • Minder dan 500 deelnemers: meldingsplicht voor toertochtorganisatoren, geen vergunningsplicht, wel voldoen aan kwaliteitseisen NTFU
  • Meer dan 500 deelnemers: vergunningsplicht voor toertochtorganisatoren en voldoen aan kwaliteitseisen NTFU