Op de rijbaan

 

Op de rijbaan

Om de veiligheid op het fietspad te vergroten, speelt op landelijk niveau de discussie om groepen wielrenners van het fietspad naar de rijbaan (tussen het gemotoriseerd verkeer) te verwijzen. Achterliggende gedachte hierbij is dat in toenemende mate ongevallen plaatsvinden tussen snel fietsverkeer (wielrenners en e-bikes) en langzaam fietsverkeer. Onderzoek wijst uit dat dit niet zo is. Er is een lichte stijging te zien in het aantal fietsongevallen, maar deze vinden vooral plaats binnen de eigen snelheidsgroep. 

De NTFU is er geen voorstander van om wielrenners naar de openbare weg te verwijzen. Een breed gestrekt fietspad lijkt in veel gevallen een vanuit verkeersveiligheidsoogpunt betere plek voor wielrenners dan een drukke rijbaan, blijkt uit het pilotproject ‘Wielrenners naar de rijbaan’, waar de NTFU medewerking aan heeft verleend. Verder onderzoek is nodig om de veiligheidsrisico’s beter in te schatten, met name omdat de impact van fietsongevallen met autoverkeer vaak groter is dan bijv. tweezijdige ongevallen tussen fietsers. 

Aanpassen infrastructuur

De NTFU vindt dat lokaal het gebruik van fietspaden beter gemonitord moet worden en op punten waar de fietsdruk erg hoog is of veel ongelukken gebeuren de fietsinfrastructuur aangepast moet worden. Maatregelen kunnen bestaan uit het verbreden van het fietspad, het verminderen van het aantal paaltjes op het fietspad en implementatie van de richtlijnen van kennisplatform CROW.