NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Home » Algemene voorwaarden Scan & Go   |  Inloggen

Algemene voorwaarden Scan & Go
 
Algemeen
De bescherming van jouw persoonsgegevens is van essentieel belang voor de NTFU. Persoonsgegevens van deelnemers aan tochten worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
  • De persoonsgegevens van deelnemers worden opgenomen in onze administratie;
  • Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;
  • Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan de organisatie van het evenement waarvoor je je ingeschreven hebt;
  • Iedere organisatie van een evenement is zelf verantwoordelijk voor wat zij verder met de verzamelde gegevens doet;
  • De NTFU maakt gebruik van cookies om jouw profielgegevens op te halen.
  • Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Gebruik van gegevens
Wij beperken de verzameling en het gebruik van gegevens tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze deelnemers te kunnen bieden. Indien je geen informatie wenst te ontvangen vink je aan “Ik wil geen berichten van de NTFU ontvangen”.


Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en de deelnemer bepaalde rechten kan uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens.

De infrastructuur en programma’s voor het administreren van deelnemersgegevens zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden hier geen informatie over kunnen krijgen.

De NTFU stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan een externe partij, tenzij de NTFU door het lid is geautoriseerd of er een wettelijke verplichting bestaat om persoonsgegevens te verstrekken.

Uiteraard heeft een lid inzage in de gegevens die de NTFU van hem vastlegt. Schriftelijke verzoeken, onder vermelding van het NTFU-lidnummer, daartoe dienen te worden gezonden aan de NTFU.


Websites van derden
Het NTFU Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via websites van de NTFU via links kunnen worden bezocht. De NTFU aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.


Afgelasting tocht
Indien, om wat voor reden dan ook, een tocht afgelast wordt, wordt geen restitutie van het inschrijfgeld gegeven.


Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
De organiserende partij (vereniging, stichting of bedrjif) is te allen tijde verantwoordelijk voor de inschrijvingen, inschrijfgelden en aangeboden producten.


Wijzigingen Privacy Statement
De NTFU behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien er vragen zijn over het privacybeleid van de NTFU, dan kunnen deze worden gericht aan de bureaumanager van de NTFU via e-mailadres info@ntfu.nl.
 


  
   
Algemene voorwaarden  |  Privacy statement  |  Disclaimer